Primăria Sectorului 4, prin DGASPC Sector 4 își propune să ofere o viață mai bună copiilor aflați în sistemul de protecție socială.
136 de copii, cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, care se află în prezent în sistemul de protecție socială, pot avea șansa să fie îngrijiți și educați, să crească frumos în mijlocul unei familii adevărate, de care nu s-au putut bucura până acum.
Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, mai exact are în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de întreținere, igienă, educaţie şi odihnă, are o stare de sănătate fizică, psihică, emoțională corespunzătoare și care a urmat  cursurile specifice de formare profesională, poate deveni asistent maternal profesionist.
Concret, asta înseamnă că poate lua în îngrijire, la domiciliul propriu, un copil aflat în dificultate, pentru a-i oferi atât condiții de trai mai bune cât și afecțiunea de care are nevoie… vitală!
Oricine are nevoie de o casă în care să trăiască, dar o familie care te sprijină clădeşte cu adevărat un cămin. – Anthony Liccione
IMPORTANT: Pentru aceste servicii, un asistent maternal  va primi un salariu de aproximativ 1.800 de lei net/lună, și va beneficia de toate drepturile de care se bucură orice angajat al statului, precum dreptul la concediu, la plata pensie, la plata asigurărilor de sănătate, etc.. Totodată, în afară de salariul lunar, asistentul maternal va primi o alocație de plasament, în valoare de 600 de lei pe lună, pentru a acoperi necesitățile de hrană ale copilului.
La acești bani, se pot adăuga alți 150 de lei/lună, sub formă de tichete sau vouchere pe care asistenții maternali le pot folosi pentru plata activităților extra-școlare, sportive și recreative la care îi pot înscrie pe copii, în cadrul unui ajutor financiar pe care Primăria Sectorului 4 intenționează să-l acorde pentru a extinde rețeaua asistenților maternali.
În același timp, în afară de îmbunătățirea condițiilor de creștere și de îngrijire a copiilor, la domiciliul asistenților maternali, DGASPC Sector 4 poate beneficia, în acest mod, și de o reducere semnificativă a costurilor.
Costul mediu al îngrijirii copilului în regim rezidențial este de aproximativ 7.000 lei/lună, în timp ce costul mediu al îngrijirii în regim de asistență maternală este de aproximativ 3.300 lei/lună, în condiții net superioare.
Mai mult, prin intermediul proiectului guvernamental “TEAM-UP”, derulat la nivel national, la care DGASPC Sector 4 este partener, costurile de salarizare ale noilor asistenți maternali vor fi suportate în următorii 5 ani din fonduri europene, diminuându-se astfel costurile la nivel local.
Totodată, pentru a se folosi de experiența profesională a unui număr cât mai mare de asistenți maternali cu rezultate foarte bune în creșterea și educarea copiilor și care ar deveni disponibili în a prelua și alți copii din centrele de plasament, Primăria Sectorului 4, prin DGASPC are în vedere închirierea de locuințe pentru tinerii aflați în sistemul de protecție socială, care  au împlinit vârsta de 18 ani și care își continuă studiile. Astfel, aceștia vor avea ocazia să devină independenți și să se integreze mult mai ușor în societate.
Oficial: În momentul de față, 251 de copii se află în sistemul de protecție al DGASPC Sector 4. Dintre aceștia, 115 sunt în grija asistenților maternali, iar ceilalți, în număr de 136 se află în sistemul de protecție rezidențial, în cele două centre deținute de DGASPC Sector 4, “Robin Hood” și Centrul de primire în regim de urgență, precum și în cele 16 apartamente de tip familial.
 Simţămintele de valoare pot înflori numai într-o atmosferă în care fiecare este apreciat, greşelile sunt iertate, comunicarea este deschisă şi regulile sunt flexibile – genul de atmosferă care se găseşte într-o familie dedicată. – Virginia Sătic
*Condiții necesare pentru atestarea ca asistent maternal profesionist
• Asistentul maternal, ca angajat al DGASPC Sector 4  – cu drepturi și obligații specifice, asigură la propriul domiciliu ocrotirea copilului aflat in dificultate, timp de 24 ore din 24, inclusiv sărbători legale.
• Copiii aflați în plasament la asistenți maternali vor fi ocrotiți alături de copiii asistentei maternale, vor fi înscriși la orice unitate școlară din comunitate, vor fi în relaționare continuă și în contact direct cu copiii comunității, iar astfel vor păși dincolo de centrul de plasament și vor scăpa de etichetele sociale.
• Atestarea persoanei solicitante ca asistent maternal se face în baza Hotărârii nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist.
• Potrivit acestui act normativ, pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a.) au capacitate deplină de exerciţiu;
b.) prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
c.) au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare;
d.) au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.
• Totodată, potrivit prevederilor legale în vigoare, nu poate fi asistent maternal profesionist:
1. a) persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
2. b) părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
3. c) persoana care suferă de boli cronice transmisibile.
• De asemenea, persoana care desfăşoară o activitate salarizată, alta decât cea prevăzută la art. 1, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiţia încetării contractului individual de muncă pe baza căruia îşi desfăşoară respectiva activitate salarizată.
 
Documente necesare în vederea atestării ca asistent maternal profesionist
• Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare, care va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist.
• La cererea de evaluare vor fi anexate:
a.) copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului;
b.) o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul;
c.) certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate la lit. b);
d.) certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte;
e.) un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii;
f.) declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b).
• În urma unui proces ce implică vizite la domiciliul solicitantului, evaluare si testare psihologica, ore de practică la unul din centrele de plasament, curs teoretic de formare, se intocmeste dosarul solicitantei /solicitantului in vederea susținerii în fața Comisiei pentru Protecția Copilului a propunerii de atestare ca asistent maternal.Atestatul are o valabilitate de 3 ani.
• Potrivit prevederilor legale în vigoare, persoanele interesate să devină asistenți maternali vor beneficia de toate drepturile de care se bucură orice angajat al statului, precum dreptul la salariu, dreptul la concediu, la plata asigurarilor sociale, la plata asigurarilor de sanitate, etc..
• În acest moment la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 4, rețeaua de asistenți maternali angajați ai DGASPC Sector 4 cuprindea un număr de 106 asistenți maternali, în a căror ocrotire se afla un număr de 115 copii.
• Dintre aceștia, 17 sunt majori, dar urmează diverse forme de învățământ.
 
Dificultăți întâmpinate în extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști:
• Din practica curentă, a reieșit că dificultățile ce au fost întâmpinate în extinderea rețelei de asistenți maternali s-au centrat în principal pe următoarele aspecte:
a.)   spațiul insuficient sau necorespunzător din punct de vedere al igienei locuinței;
b.) remunerația (aproximativ 1800 lei net) concomitent cu conștientizarea responsabilităților și sarcinilor;
c.)  existența altor locuri de muncă, mai bine plătite în raport cu munca prestată
d.)  inexistența unor dotări inițiale de cazarmament la preluarea copilului ;
e.)  nedecontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia petrecerii concediului împreună cu copilul;
f.)  așteptările nerealiste ale potențialilor asistenți maternali, față de copiii din sistemul de protecție

foto:  Facebook

136 de copii, cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, care se află în prezent în sistemul de protecție socială, pot avea șansa să fie îngrijiți și educați, să crească frumos în mijlocul unei familii adevărate.