Primăria Municipiului București a publicat pe site-ul www.pmb.ro, secțiunea “Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat” lista celor 5000 de proprietari acceptați în ”Programul de stimulare a eliminării traficului bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere”, denumit în continuare ”Program”, aprobat prin HCGMB nr.377/26.07.2018.

Lista celor 5.000 de proprietari acceptați cuprinde, pentru fiecare persoană în parte, codul primit la înregistrare, inițialele numelui și prenumelui sau denumirea persoanei juridice, precum și ora înregistrării. De asemenea, pe adresa de e-mail personală, fiecare participant (proprietar) va primi un link pe care va putea încărca documentele obținute ulterior, în vederea intrării în posesie a eco-voucherelor.

Reamintim faptul că, din momentul publicării listei celor 5000 de proprietari, aceștia au la dispoziție o perioadă de 90 de zile calendaristice în care pot să caseze și să radieze din circulație autovehiculul uzat.

Documentele obținute în urma casării și radierii, precum și dovada că nu înregistrează datorii la bugetul de stat sau la cel local (documente în termen de valabilitate la data depunerii), vor fi încărcate pe adresa de link primită pe e-mail, în termen de 10 zile de la radiere, dar nu mai târziu de cele 90 de zile calendaristice de la data publicării listei pe site-ul www.pmb.ro.

Așadar, documentele încărcate pe link vor fi următoarele:

certificat de distrugere a autoturismului uzat, conform Legii nr.212/2015; certificat de radiere din evidența circulației, cu mențiunea ”vehicul dezmembrat”;

certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local;

certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice.

Menționăm faptul că, în cazul proprietarilor ale căror documente vor demonstra că autovehiculul uzat a fost predat spre casare la o dată anterioară datei publicării listei celor 5000 de proprietari acceptați în ”Program”, aceștia nu vor beneficia de eco-vouchere, conform art. 7, alin. 4 din Regulament.

Neînregistrarea (neîncărcarea în aplicația PEVAUTO) documentelor enumerate mai sus, sau înregistrarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată, atrage excluderea din Program.

Totodată, este necesară depunerea la Centrul de Informare și Documentare pentru Relația cu Cetățenii, sau prin poștă/curierat cu confirmare de primire, pe adresa Bd. Regina Elisabeta, nr.42, sect.5, București, în maxim 10 zile de la data radierii din circulație a autovehiculului uzat, fără a se depăși termenul de 90 zile calendaristice de la data publicării listei proprietarilor acceptați în program, a următoarelor documente:

1) Persoane fizice:

– Cererea de acordare eco-voucher conform Anexei nr. 3a, formular disponibil pe:

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu//eco_vouchere/eco_vouchere_anexe.php;

– CI/BI – copie;

– Certificatul de înmatriculare autovehicul uzat – copie;

– Cartea de identitate a autovehiculului uzat – copie;

– Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat – copie;

– Certificatul de radiere, cu mențiunea „vehicul dezmembrat” – original;

– Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele proprietarului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul proprietarul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acordare, în original sau în copie legalizată;

– Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele proprietarului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acordare, în original sau copie legalizată;

– Împuternicirea în formă autentică, pentru cazul în care cererea de acordare eco-voucher este semnată de către o persoană împuternicită, însoțită de copie BI/CI. În document trebuie să se facă referire la denumirea completă și oficială a Programului;

– Lista documentelor de eligibilitate conform Anexei 4a din Regulament, formular disponibil pe http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu//eco_vouchere/ eco_vouchere_anexe.php.

Toate documentele depuse în copie vor conține mențiunea ”conform cu originalul”.

2) Persoane juridice:

– Cererea de acordare eco-voucher conform Anexei nr. 3b, formular disponibil pe http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu//eco_vouchere/eco_vouchere_anexe.php;

– Certificat de înmatriculare emis de ONRC– copie;

– Certificatul de înregistrare fiscală – copie;

– Împuternicirea în formă autentică, pentru cazul în care cererea de acordare eco-voucher este semnată de către o persoană împuternicită, însoțită de copie BI/CI. În acest document trebuie să se facă referire la denumirea completă și oficială a Programului;

– Certificatul de cazier fiscal emis pe numele proprietarului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acordare eco-voucher, în original sau în copie legalizată;

– Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele proprietarului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acordare eco-voucher, în original sau copie legalizată;

– Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele proprietarului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acordare eco-voucher, în original sau în copie legalizată;

– Certificatul constatator emis de către ONRC de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acordare eco-voucher; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator, emis de Serviciul INFOCERT;

– Certificatul de cazier judiciar al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acordare, în original sau în copie legalizată;

– Certificat de înmatriculare autovehicul uzat – copie;

– Cartea de identitate a autovehiculului uzat – copie;

– Certificat de distrugere a autovehiculului uzat– copie;

– Certificat de radiere din evidența circulației având înscrisă mențiunea „vehicul dezmembrat” – original;

– Lista documentelor de eligibilitate conform Anexei 4b din Regulament, formular disponibil pe http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu//eco_vouchere/eco_vouchere_anexe.php.

Toate documentele depuse în copie vor conține mențiunea ”conform cu originalul”.

Precizăm faptul că, pe site-ul PMB, www.pmb.ro, la secțiunea ”Eco voucher în schimbul unui autovehicul uzat”, poate fi consultată lista operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz.

De asemenea, menționăm faptul că toate demersurile pe care proprietarii de autovehicule uzate, acceptați în ”Program”, le vor întreprinde, vor fi realizate cu respectarea strictă a regulamentului ”Programului de stimulare a eliminării traficului bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere”, aprobat prin DPG 1823/2018.
Sursa: pmb.ro