Primăria Sectorului 3 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorului 3 anunță că oferă sprijin familiilor/persoanele singure, fără venituri sau cu venituri foarte mici, aflate în situații de criză, cauzate de epidemia de coronavirus.

IMPORTANT: Sprijinul este acordat pesoanelor/familiile care au domiciliul stabil/ reședința pe raza sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Solicitanții pot transmite cererea de acordare a venitului minim garantat prin intermediul serviciilor poștale la adresa din bd.1 Decembrie 1918 nr. 12-14, Sector 3 sau prin poșta electronică la office@dgaspc3.ro și alocații@dgaspc3.ro însoțită de următoarele documente:

– actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;
– documentul de identitate, pașaport sau după caz, permis de ședere temporară/permanentă, cartea de rezidență/rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi;

 • livretul de familie;

 • certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani;

 • certificatul de căsătorie/ Hotărâre de divorţ/ Acte de deces;

 • hotărâre de încuviinţare a adopţiei/ încredinţare/ plasament familial;

 • hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual;

 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;

 • adeverinţă eliberată de ALOFM;

 • adeverinţă de elev sau student;

 • talon orice tip de pensie;

 • talon de şomaj;

 • talon de orice tip de indemnizaţie;

 • adeverință de venit eliberata de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani;

 • certificat fiscal eliberat de Direcția Impozite și Taxe Locale, pentru persoanele peste 18 ani;

 • contractul de locuinţă/ Schiţa casei/ Fişa de calcul a chiriei;

 • certificat de invaliditate/persoană cu handicap;

 • carte de muncă;

 • acte de studii;

 • act medical din care să reiasă starea de sănătate (apt pentru prestarea unei munci de interes local) – în cazul unei persoane declarată inaptă de muncă, se solicită un certificat eliberat de Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă;

 • adeverinţă eliberată de primăria localităţii în care s-a născut petentul, din care să reiasă dacă deţine sau nu proprietăţi, sau terenuri agricole în aceste localităţi.

     Cererea de acordare a venitului minim garantat este pusă la dispoziție pe site-ul instituției www.dgaspc3.ro în secțiunea „Formulare utile”.
Potrivit edililor, pe perioada instituirii stării de urgență persoanele rămase fără loc de muncă se pot adresa Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 3 pentru luarea în evidență și identificarea unui loc de muncă.
Persoanele fizice autorizate, persoanele care își desfășoara activitatea în baza contractelor de activitate sportivă și alte categorii de profesioniști aşa cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pot solicita Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, indemnizaţia lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 32/2020.
Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați linkul: http://bucuresti.mmanpis.ro/

Primăria Sectorului 3 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorului 3 anunță că oferă sprijin familiilor/persoanele singure, fără venituri sau cu venituri foarte mici, aflate în situații de criză, cauzate de epidemia de coronavirus.