Luna mai a fiecărui an este denumită ”luna promovării economiei sociale” şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială.
Economia socială s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluții noi, inovatoare unor probleme sociale, economice ale comunităților și pentru satisfacerea nevoilor membrilor acestor comunități.
Așa cum consideră reprezentanții ministerului de resort, sectorul economiei sociale din România se bucură de o mare diversitate de organizații, unele dintre acestea cu un lung parcurs istoric și cu o tradiție de necontestat a performanțelor în obținerea de rezultate sociale și economice.
La nivel național, autoritățile își doresc să amplifice potențialul pozitiv al economiei sociale și capacitatea acestui sector de a genera şi asigura locuri de muncă de calitate persoanelor vulnerabile social.
În acest sens, au fost făcuți pași importanți, în ultimii 4 ani, în dezvoltarea și promovarea unei legislații pentru sectorul economiei sociale care să permită înființarea, dezvoltarea și sustenabilitatea întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție într-un cadrul de piață reglementat.
Cadrul legislativ ce reglementează economia socială aflat în vigoare în România ține seama de setul de valori şi de principiile general recunoscute pentru acest sector, respectiv echitate, responsabilitate socială, transparenţa și participarea democratică în luarea deciziilor.
Economia socială urmărește:
– să adapteze serviciile nevoilor persoanelor din grupul vulnerabil;
– să sporească valoarea activităților economice care satisfac nevoile sociale;
– să asigure o distribuție mai echitabilă a veniturilor, corectând dezechilibrele de pe piața muncii și reușind să integreze persoanele greu integrabile.
Prioritatea economiei sociale este creșterea gradului de ocupare al persoanelor din grupul vulnerabil, obiectiv ce ţine de dinamica pieţei muncii şi de sfera profesională.
Direcţiile de acţiune au în vedere:
– crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune, cu scopul de a creşte rata generală de ocupare a persoanelor defavorizate;
– anticiparea şi managementul schimbării precum şi adaptarea la noul mediu de lucru, reprezentat de o societate bazată pe cunoaştere şi pe dezvoltare tehnologică;
– promovarea incluziunii sociale-ce are ca obiectiv prevenirea şi eradicarea sărăciei precum şi promovarea participării tuturor în viaţa economică şi socială.
Informarea corespunzătoare şi eficientă atât a angajatorilor cât şi a angajaţilor în vederea ponderării flexibilităţii şi siguranţei unui loc de muncă prin:
– exploatarea oportunităţilor oferite de o societate bazată pe cunoaştere–prin promovarea învăţării continue, a promovării de noi forme de organizare a muncii şi creşterea şanselor de angajare a persoanelor cu handicap;
– promovarea mobilităţii forţei de muncă, prin dezvoltarea de mecanisme ce facilitează mobilitatea, inclusiv noile tehnologii.
În scopul promovării economiei sociale vor fi organizate o serie de evenimente, la nivel naţional de către Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, menite să promoveze sectorul economiei sociale și să ofere spațiul ideal de dialog între practicieni din economia socială, factori interesați, factori de decizie politică, cercetători și experți, concretizate în seminarii, comunicate de presă, întâlniri cu diferiți actori de pe piața forței de muncă (angajatori, ONG-uri, autorități locale).
Dintre aceste acțiuni menționăm:
– la nivelul AJOFM Satu Mare – participarea la ”Seminarul internațional de prezentare a bunelor practici în domeniul incluziunii migranților”, organizat de Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina.
– la sediul AJOFM Bihor – organizarea unei mese rotunde având ca temă ”Aplicarea principiilor economiei sociale, creșterea șanselor de integrare socio-profesională a persoanelor defavorizate, aflate în excluziune socială” în vederea prevenirii și limitării marginalizării sociale a acestora. Această acțiune se va desfășura în colaborare cu Asociația ALUMNI.
– la nivelul AJOFM Iași:
– participarea la conferința privind incluziunea socială cu tema ”Ocuparea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii”. Participanții la conferință sunt: Prefectura Județului Iași, ONG-uri, Fundația ”Alături de voi România”, Întreprinderi Sociale de Inserție;
– organizarea ”Bursei locurilor de muncă pentru persoanele aflate în detenție”. Această acțiune se va desfășura la Centrul de Formare Profesională al AJOFM Iași în parteneriat cu Penitenciarul Iași.
– la nivelul AJOFM Botoșani – organizarea unei ”întâlniri cu agenții economici” ocazie de informare despre și promovare a economiei sociale, Legea nr.219/2015 privind economia socială, norme metodologice de aplicare a legii.
– la nivelul AJOFM Bacău – va organiza o ”conferință de presă” cu tema ”Economia socială – principii, obiective și rolul compartimentului pentru economie socială precum și barierele identificate în dezvoltarea sectorului de economie socială”. La eveniment vor participa reprezentanți ai mass media locală, ai patronatelor și ai sindicatelor membri în Consiliul Consultativ al AJOFM Bacău, ai instituțiilor colaboratoare din județ, ai ONG-urilor colaboratoare.
Evenimentele organizate sunt menite să promoveze sectorul economiei sociale și să ofere spațiul ideal de dialog între practicieni din economia socială, factori interesați, factori de decizie politică, cercetători și experți, aducând în atenția publicului larg prevederile și facilitățile oferite de Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

Prioritatea economiei sociale este creșterea gradului de ocupare al persoanelor din grupul vulnerabil, obiectiv ce ţine de dinamica pieţei muncii şi de sfera profesională.