Eco-vouchere: ATENȚIE! Pe 3 mai încep înscrierile unităților comerciale interesate să participe la „Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare”.
Termen limită de înscriere: 16.05.2019!
 
Concret, în perioada 03.05.2019-16.05.2019, comercianții eligibili, interesați să accepte la plată eco-voucherele emise de Primăria Capitalei, se pot înscrie în „Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare”.
Urmare contractului de prestări servicii încheiat cu Primăria Municipiului București, UP România S.R.L. va derula serviciile de selecție a unităților comerciale participante la Program, respectiv: organizarea sesiunii de înscriere a unităților comerciale participante la program, verificarea documentațiilor de înscriere depuse și validarea acestora, cu respectarea pevederilor din Regulamentul Programului și încheierea contractelor între acestea. Rezultatul acestei activități se va concretiza prin publicarea listei unităților comerciale participante la care beneficiarii de eco-vouchere le pot valorifica prin achiziționarea produselor eligibile în Program.

UP România este, totodată, emitent de eco-vouchere, calitate în baza căreia realizează serviciile de tipărire, distribuție și decontare a contravalorii eco-voucherelor. Informații cu privire la această activitate sunt disponibile pe www.upromania.ro/institutii-publice/eco-vouchere/ și se pot obține la tel. 0213126490sau pe adresa de e_mail: ecovoucher@upromania.ro
Unde se depune dosarul de înscriere?

IMPORTANT: Comercianții eligibili care doresc să devină parteneri în program trebuie să depună dosarul cu documentele solicitate pentru înscriere conform prevederilor Regulamentului Programului, paginat și opisat, în zilele lucrătoare din perioada 03.05.2019-16.05.2019, în intervalul orar 9-17, la sediul operatorului economic UP România S.R.L (adresa: Șoseaua Dudești – Pantelimon, nr. 42, sector 3, București, cod poștal 033094). Dosarul de înscriere poate fi transmis și prin servicii poștale cu confirmare de primire/ curierat pe aceeași adresă a operatorului economic, cu respectarea perioadei de înscriere.

Cine se poate înscrie în Program?
Conform Regulamentului Programului, este eligibilă unitatea comercială care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

– este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități comerciale pe teritoriul Municipiului București;

– are ca obiect de activitate comercializarea de autoturisme, conform CAEN rev. 2, cod 4511 şi/ sau comercializarea de produse aprobate prin Program conform Anexei nr.1 la Regulament (vezi mai jos anexa nr.1);

– are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

– nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate şi nici pentru orice altă situație similară;

– nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară și penală;

– să își declare disponibilitatea de a participa la Program în condițiile Regulamentului, după modelul prezentat în Anexa nr. 2 la Regulament (format editabil disponibil pe www.pmb.ro, secțiunea „Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat” – Anexe privind acordarea de eco-vouchere în cadrul „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehlculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”).

Informații suplimentare

Ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere?
Dosarul de înscriere a unităților comerciale participante va conține următoarele documente:

– cererea de înscriere, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 2, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

– împuternicirea în formă autentică, pentru cazul în care cererea de înscriere este semnată de către persoana împuternicită, precum și împuternicirea în formă autentică în cazul în care contractul/ protocolul de colaborare este semnat de altă persoană decât cea care a semnat cerea de înscriere;

– certificatul de cazier fiscal al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere, în original sau în copie legalizată;

– certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere în original sau în copie legalizată;

– certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere, în original sau în copie legalizată;

– certificatul constatator emis de către ONRC de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social unitatea comercială, în original sau în copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;

– certificatul de cazier judiciar al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere, în original sau în copie legalizată;

Precizare: Toate documentele depuse în copie vor conține mențiunea ”Conform cu originalul”, semnătura și ștampila unității comerciale.

Validarea unităților comerciale participante
Validarea unităților comerciale participante la Program se face de către UP Romania SRL în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere a dosarului de înscriere şi are loc în urma verificării existenței documentelor prezentate mai sus şi îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Atrag respingerea dosarului de înscriere următoarele:

– cererea de înscriere şi documentele ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conțin date şi informații ce se dovedesc neconforme cu realitatea;

– lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;

– neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.

După verificarea conformității documentelor și a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, UP Romania SRL va încheia contracte/ protocoale de colaborare cu fiecare unitate comercială validată în Program.

Alte detalii cu privire la depunerea dosarului se regăsesc în Regulamentul Programului, pe care comercianții interesați îl pot consulta online pe www.pmb.ro, în secțiunea dedicată Programului. Documentul conține toate informațiile pe care unitățile comerciale, care au intenția de a participa ca parteneri în programul inițiat și derulat de Primăria Capitalei, ar trebui să le cunoască.

Lista produselor eligibile în program este prevăzută în Anexa nr.1 la Regulamentul programului:

a) autovehicul nou – orice autoturism, care nu a fost înmatriculat niciodată, echipat cu motor cu ardere internă pe benzină, care se înscrie în norma de poluare Euro 6 sau superioară;

b) alte mijloace de locomoție „prietenoase cu mediul”, non diesel, hibrid sau electrice numite în continuare mijloace de locomoție noi:

– autoturism electric;

– autoturism hibrid;

non diesel: scuter, moped, triciclu cu motor, motocicletă, roadster cu accesorii aferente produselor (se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);

– hibride: moped, scuter cu accesorii aferente produselor (se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);

– electrice: bicicletă electrică, trotinetă electrică, tricicletă electrică, scuter electric, moped electric, triciclu cu motor electric cu accesorii aferente produselor(se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);

c) electrocasnice – aparate electrice de uz casnic de clasă energetică A++ sau superioară, din această categorie fac parte:

– aparate frigorifice ( combine frigorifice, frigidere, lăzi frigorifice),

– mașini de spălat rufe,

– uscătoare de rufe,

– mașini de spălat vase,

– aparate de aer condiționat,

– aspiratoare,

– plită electrică/cuptor electric;

d) electronice – aparate electrice utilizate pentru întreținere și divertisment:

– televizoare,

– DVD player,

– Blu-Ray player,

– staţii de lucru (calculatoare) cu/ fără sistem de operare preinstalat cu/ fără accesorii de bază (tastatură, mouse),

– monitoare staţii de lucru,

– staţii de lucru mobile (laptop) cu/ fără sistem de operare preinstalat;

– tablete,

– imprimante laser, imprimante inkjet.

foto: ziare.com

Eco-vouchere: ATENȚIE! Pe 3 mai încep înscrierile unităților comerciale interesate să participe la „Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare”.