Potrivit art. 4 din Legea 21/1991 există 3 moduri de dobândire a cetățeniei române, anume prin naștere, adopție sau la cerere. În cazul în care obținerea cetățeniei române se face la cerere, competența exclusivă de soluționare a cererii privind obținerea cetățeniei române revine Autorității Naționale pentru Cetățenie. În materia dobândirii cetățeniei la cerere, în funcție situația în care se află solicitantul, Legea distinge între mai multe tipuri de cereri.

Cu titlul de exemplu, dacă solicitantul cererii a avut cetățenia română, dar a pierdut-o sau este descendentul unei persoane care a avut cetățenia română, dar a pierdut-o devin incidente dispozițiile art. 10, respectiv art. 11 din Legea 21/1991, în caz contrar devenind incidente dispozițiile art. 8 din Legea 21/1991.

De fapt, subiectul prezentului articol este dobândirea cetățeniei române în temeiul art. 8 din Lege, articol prin care prezentăm care sunt titularii cererii, condițiile necesare și actele necesare.

Avocat cetățenie. Dobândirea cetățeniei române în temeiul art. 8 din Lege.

Art. 8 din Legea cetățeniei române deschide posibilitatea dobândirii cetățeniei române acelor persoane care nu au cetățenie sau cetățenilor străini. Cu titlu de exemplu, cetățenii străini NON-UE veniți în românia în scop de muncă, după atingerea perioadei minime de ședere pe teritoriul României pot aplica pentru dobândirea cetățeniei române.

Avocat cetățenie. Condiții necesare dobândirii cetățeniei române în temeiul art. 8.

Solicitantul cererii de acordare a cetățeniei române, pentru aprobarea cererii trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiții:

 • Are reședința stabilită pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau,  în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la  data căsătoriei;
 • dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară  că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
 • a împlinit vârsta de 18 ani;
 • are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite  de legislaţia privind regimul străinilor;
 • este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;
 • cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
 • cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.

Este important de menționat că termenele de 8 ani, respectiv 5 ani pot fi reduse cu jumătate în situația în care solicitantul cererii se află în una din următoarele situații:

 • solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional;
 • solicitantul este cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene;
 • solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • solicitantul a investit în România sume care depăşesc 1.000.000 de euro.

De asemnea, tot referitor la termenele necesare șederii pe teritoriul României este important de menționat că solicitantul cererii se află în afara teritoriului statului român pentru o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul perioadei de 8 ani, respectiv 5 ani. .

Avocat cetățenie. Acte necesare acordării cetățeniei române.

Solicitantul cererii de dobândire a cetățeniei române trebuie să facă dovada îndeplinirii tuturor condițiilor necesare prin prezentarea următoarelor înscrisuri:

 • Cerere privind acordarea cetățeniei române;
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Pașaport, în original și copie legalizată.
 • Două fotografii color tip pașaport (3.5 x 4.5);
 • Permis de ședere în copie legalizată;
 • Adeverință eliberată de Inspectoratul român de Imigrări prin care se ateste perioada șederii pe teritoriul României;
 •  Declarație pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde și nu sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranței naționale și nici în trecut nu a desfășurat asemenea activități;
 •  Certificat de naștere, în copie tradusă și legalizată;
 •  Certificat de căsătorie în copie legalizată și copia legalizată a buletinului cetățeanului român pentru cetățenii străini care sunt căsătoriți cu cetățeni români ;
 • Certificatele de naștere ale copiilor minori, în copie tradusă și legalizată;
 • Cazierul judiciar din statul de origine al solicitantului, în original și traducere legalizată;
 • Cazierul judiciar din România;
 •  Dovada locuinței – Extras de carte funciară + contract de comodat/contract de închiriere /contract de vânzare cumpărare ( în copie legalizată) sau declarație de primire în spațiu;
 • Dovada veniturilor – contract de muncă cu dovada înregistrării în revisal + acte adiționale dacă este cazul – în copie legalizată/adeverință ANAF/ Adeverință de la angajator.

Cabinetul nostru, prin avocații săi specializați în cetățenie română oferă servicii juridice de consultanță, reprezentare și asistare privind dobândirea cetățeniei române. (P)