Înființată prin Legea nr. 108/1999, Inspecţia Muncii funcționează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, având în subordine inspectorate teritoriale de muncă, instituţii cu personalitate juridică, organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Inspecţia Muncii îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.
Inspecţia Muncii acţionează, potrivit statutului, pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, şi, respectiv, a prevederilor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 şi ale Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975. Istoricul activității de inspecție a muncii în România este mult mai îndelungat, sănătatea și securitatea în muncă reprezentând, constant, o prioritate pentru România, și ne trimite în timp cu mai bine de un secol.

Demn de stiut, în anul 1874, a apărut prima lege care reglementa și aspecte legate de sănătatea în muncă, iar în 1894 intra în vigoare “Regulamentul pentru industriile insalubre”, act normativ în domeniul securității și sănătății în muncă ce cuprindea dispoziții privind atât munca femeilor și a tinerilor precum și prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.
În exercitarea atribuțiilor sale generale și specifice, Inspecția Muncii se raportează la una dintre funcțiile sale generale, aceea de comunicare, prin care se asigură schimbul de informaţii cu autorităţile centrale şi locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice supuse activităţii de control, informarea acestora şi a cetăţenilor asupra modului cum se respectă şi se aplică prevederile legislaţiei din domeniile de competenţă, îndeplinind, în aceeași măsură și un rol instructiv prin numeroase campanii de conștientizare și de prevenire. Prin adoptarea Legii nr. 337 din 21 decembrie 2018 privind statutul inspectorului de muncă, ziua de 11 iulie a devenit Ziua Inspecției Muncii și va fi marcată, anual, prin acțiuni de promovare a prevederilor legislative în vigoare, menite să promoveze munca sigură și decentă.
Pe plan internațional, de la an la an, Inspecția Muncii a fost din ce în ce mai activă, în ultimii ani fiind foarte implicată în toate activităţile care decurg din statutul României de membră a Organizației Internaționale a Muncii, din statutul instituției de membră a Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (engl. SLIC), precum și în diferite activităţi derulate în cadrul proiectelor comunitare. Inspecţia Muncii participă, anual, la programul de schimb inspectori de muncă în scopul cunoașterii de bune practici în activitatea de inspecție a muncii din celelalte țări membre ale Uniunii Europene și la evaluarea celorlalte organisme naţionale de inspecţie a muncii care au fost supuse exerciţiului de evaluare de către SLIC.

Alături de reprezentanți ai mai multor instituții din România, Inspecţia Muncii s-a implicat, cu profesionalism, în mai multe acțiuni comune, derulate la nivel european sub coordonarea EUROPOL, OSCE sau a autorității britanice GLA (Gangmasters Licensing Authority), în scopul combaterii traficului de ființe umane în vederea exploatării prin muncă și, de fiecare dată, Inspecția Muncii a primit un feedback foarte încurajator de la partenerii de acțiune.
Acțiunile de cooperare instituțională privind combaterea traficului de ființe umane în vederea exploatării prin muncă oferă un punct de plecare pentru dezvoltarea de activități comune internaționale ce trebuie fructificate în interesul creșterii capacității administrative de control a inspecției muncii.
În vederea realizării priorităţilor strategice la nivel european în domeniul de competenţă, ale activităţilor SLIC şi ale Comisiei Europene, Inspecţia Muncii participă, prin reprezentanți desemnați, la activitățile a 15 grupuri de lucru ale SLIC, ale Comisiei Europene și ale altor organisme europene, având, totodată, și rolul birou de legătură, care efectuează schimbul de informaţii cu instituţiile competente din statele membre ale UE sau ale Spațiului Economic European, privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale precum și schimbul de informaţii privind serviciile de explozivi de uz civil şi produse pirotehnice.
Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființare, Inspecția Muncii a organizat o reuniune de lucru la care au participat: ministrul muncii, Marius Constantin Budăi, reprezentanți ai altor instituții și autorități de control, reprezentanți ai sindicatelor, ai patronatelor și inspectorii șefi ai inspectoratelor teritoriale de muncă.
*Mihail Adrian Oprescu, inspector general de stat, a declarat: ”Suntem preocupați de implementarea legislaţiei armonizate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special în întreprinderile mici şi mijlocii, de combaterea fenomenului muncii nedeclarate, prin participarea la toate acțiunile desfășurate în cadrul Platformei europene de combaterte a muncii nedeclarate, precum și de transpunerea legislației europene privind detașarea lucrătorilor, în contextul vast și foarte actual al fenomenului migrației forței de muncă. Suntem conștienți că trebuie să ne adaptăm din mers și să ținem pasul cu toate provocările pe care schimbările care au loc pe piața muncii ni le pun în față. Misiunea noastră va fi și de acum înainte: mai responsabili, mai buni, mai performanți pentru muncă sigură și decentă!”

Înființată prin Legea nr. 108/1999, Inspecţia Muncii funcționează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale.